Tatjana Kreuzmayer über die Dermapen Behandlung bei Dr. Franz in Wien – Instagram 29.04.2019

Dermapen Wien_ Hautarzt Dr. Barbara Franz Microneedling Wien- Hautarzt Dr. Barbara franz Dermapen gegen großporige Haut Wien_ Hautarzt Dr. Barbara Franz